موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

 

ضمیمه 1(ج) : موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

قسمت 1: مقررات عمومی و اصول اساسی
قسمت 2: استاندارد‌های مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری 
1- حق‌نسخه‌ ‌برداری و حقوق جانبی
2- علائم تجاری
3- علائم جغرافیایی
4- طرحهای صنعتی
5 - حق ثبت اختراع
6- طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (همراه با شرح جزئیات هر قسمت)
7- حفاظت از اطلاعات افشا نشده 
8- کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانسهای) قراردادی

 

قسمت 3: اجرای حقوق مالکیت فکری
قسمت 4: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه‌های مربوط میان طرف‌ها
قسمت 5: جلوگیری از اختلافات و حل آنها
قسمت 6: ترتیبات انتقالی
قسمت 7: ترتیبات نهادی؛ مقررات پایانی 
موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
اعضا،
با آرزوی تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین‌الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه اقدامات و روش‌های اجرای حقوق مالکیت فکری خود به صورت موانعی فرا راه تجارت مشروع در نیایند؛
بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص:
(الف) چگونگی اجرای اصول اساسی گات 1994 و کنوانسیون‌ها یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به مالکیت فکری؛
(ب) ارائه اصول و استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت؛
(ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب برای اجرای حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوتهای موجود میان نظامهای حقوقی ملی؛
(د) ارائه روش‌های مؤثر و سریع برای جلوگیری چند جانبه از اختلافات میان دولت‌ها و حل وفصل اختلافات میان آن‌ها؛ و
(هـ) برقراری ترتیبات موقت به منظور تأمین بیشترین مشارکت در نتایج مذاکرات؛
با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی که به تجارت بین‌المللی کالاهای تقلبی بپردازند،
با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛
با تأیید اهداف سیاست‌های عمومی اصلی در نظام‌های ملی برای حمایت از مالکیت‌فکری، از جمله اهداف مربوط به فنآوری  و توسعه؛
همچنین با تأیید نیازهای ویژه کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر؛
با تأکید بر اهمیت تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای حل اختلافات در مورد مسائل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روش‌های چند جانبه؛
با آرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری(که در این موافقت‌نامه به عنوان"WIPO" خوانده می‌شود) و همین‌طور دیگر سازمانهای بین‌المللی مربوط برای پشتیبانی از یکدیگر؛
بدین وسیله به شرح زیر توافق می‌نمایند:
قسمت 1: مقررات عمومی و اصول اساسی
ماده 1
ماهیت و حوزه شمول تعهدات
1- اعضا، مقررات موافقت‌نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد. اعضا بدون اینکه تعهدی داشته باشند، می‌توانند در قوانین خود حمایتی گسترده‌تر از آنچه در این موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گیرند، مشروط بر اینکه حمایت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه را تعیین کنند.
2- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، اصطلاح«مالکیت فکری» به کلیه انواع مالکیت فکری که موضوع بخش‌های  1 تا 7 قسمت 2 هستند، مربوط می‌شود.
3- اعضا، رفتاری را در مورد اتباع اعضای دیگر اتخاذ خواهند کرد که در موافقت‌نامه حاضر پیش‌‌بینی شده است.  بدیهی است اتباع اعضای دیگر در خصوص حق مالکیت فکری مربوط، آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن عضو خواهند بود که معیارهای لازم برای برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در کنوانسیون پاریس(1967)، کنوانسیون برن(1971)، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت‌فکری درخصوص مدارهای یکپارچه را چنانچه  گویی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت عضو آن کنوانسیون‌ها باشند، داشته باشند . هر عضو که از امکانات پیش‌بینی شده در بند 3 ماده 5 و بند 2 ماده 6 کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در این مقررات به «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اطلاع خواهد داد.
ماده 2
کنوانسیونهای مالکیت فکری
1- در خصوص قسمتهای 2، 3و 4 موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.
2- هیچ چیز در قسمت‌های 1 تا 4 موافقت‌نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری درمورد مدارهای یکپارچه، در قبال یکدیگر داشته باشند، لطمه‌ای وارد نخواهد آورد.
ماده 3
رفتار ملی
1- هر عضو در مورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال اتباعش در خصوص حمایت   از مالکیت فکری، با رعایت استثنائات پیش‌بینی شده قبلی بر حسب مورد در کنوانسیون پاریس(1967)، کنوانسیون برن(1971)، کنوانسیون رم یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، نامطلوبتر نباشد. درخصوص اجرا کنندگان، تولید‌کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش ‌کننده، این تعهد تنها در مورد حقوق پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر به اجرا در می‌آید. هر عضو که از امکانات پیش‌بینی شده در ماده 6 کنوانسیون برن(1971) یا شق(ب) از بند 1 ماده 16 کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات مقرر در این مواد به «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»، اطلاع خواهد داد.
2- اعضا می‌توانند از استثنائات مجاز طبق بند 1 فوق در رابطه با رویه‌های قضایی و اداری، از جمله تعیین نشانی برای خدمات یا نصب نماینده ای در قلمروی تحت صلاحیت یک عضو، استفاده کنند، تنها به این شرط که استثنائات مزبور برای تضمین رعایت قوانین و مقررات منطبق با مواد موافقت‌نامه حاضر ضرورت داشته باشند و این روشها به گونه‌ای به‌اجرا در نیایند که مانعی پنهانی فرا راه تجارت به وجود آورند.
ماده 4
رفتار مبتنی بر شرط دولت کامله‌الوداد
هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در مورد اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد. استثنائات وارد بر این تعهد هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتهای اعطایی یک عضو را در برمی‌گیرد که:
(الف) از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد، ناشی شده باشد؛
(ب) طبق مقررات کنوانسیون برن(1971) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می‌دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند؛
(ج) در خصوص حقوق اجراکنندگان، تولید‌کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش‌کننده خارج از چارچوب موافقت‌نامه حاضر باشد؛
(د) از آن دسته از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم ‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده‌اند، ناشی شده باشد، مشروط بر اینکه چنین موافقت نامه‌هایی به اطلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند.
ماده 5
موافقت‌نامه‌های چند جانبه در مورد
کسب یا حفظ حمایت
تعهدات مندرج در مواد 3 و 4، در مورد رویه‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های چند‌جانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری درباره کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری، قابل اعمال نخواهند بود.
ماده 6
خاتمه حقوق 
از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر، با رعایت مقررات مواد 3 و 4، هیچ چیز در این موافقت‌نامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به‌کار رود.
ماده 7
اهداف
حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فنآوری  و استفاده متقابل تولید‌کنندگان و به‌کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه‌ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.
 
ماده 8
اصول
1- اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین‌طور گسترش منافع عمومی در بخش‌های  حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر انطباق داشته باشند.
2- به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین‌طور پرهیز از توسل به روش‌هایی که به‌گونه‌ای غیر‌معقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین‌المللی فنآوری  اثر منفی دارند، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه حاضر، ضرورت یابد.
قسمت 2: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری
بخش 1: حق‌نسخه‌‌برداری و حقوق جانبی
ماده 9
راجع به کنوانسیون برن
1- اعضا، مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن(1971) و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد. البته اعضا طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند.
2- حمایت از حق‌ نسخه‌‌برداری، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده‌ها، رویه‌ها، روش‌های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شامل خواهد شد.
 
ماده 10
برنامه‌های رایانه‌ای و مجموعه‌های داده‌ها
1- برنامه‌های رایانه‌ای، اعم از اینکه در قالب کدهای اصلی یا کدهای دیدنی (ماشینی) باشند، طبق کنوانسیون برن (1971) به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 
2- مجموعه‌های داده‌ها یا مطالبی دیگر، چه از طریق ماشین یا به شکلی دیگر قابل خواندن باشند، که به دلیل انتخاب یا ترتیب محتویاتشان جزو تولیدات فکری به شمار آیند، به همین صورت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت که خود داده‌ها یا مطالب را شامل نمی‌شود، بدون لطمه به هرگونه حق‌نسخه‌‌برداری موجود در خود داده‌ها یا مطالب صورت خواهد گرفت.
ماده 11
حقوق اجاره‌ای
یک عضو، حداقل در مورد برنامه‌های رایانه‌ای و آثار سینمایی، به نویسندگان و ورثه آن‌ها اختیار خواهد داد که نسخه‌های اصلی یا کپی‌های آثار منتشر شده را به منظورهای تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آثار سینمایی معاف خواهد بود که این اجازه به چنان تکثیر گسترده‌ای از این آثار منجر نشود که به حق تکثیر انحصاری اعطا شده در [قلمروی]‌آن عضو، به نویسندگان و ورثه آن‌ها لطمه مهمی وارد آورد. درخصوص برنامه‌های رایانه‌ای، این تعهد ناظر بر اجاره‌هایی نخواهد بود که برنامه، خود موضوع اصلی اجاره نباشد.
ماده 12
مدت حمایت
هرگاه مدت حمایت از اثری، غیر از اثر عکاسی یا اثری از هنر عملی، بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود، چنین مدتی حداقل 50 سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن، یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی ظرف 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از پایان سال خلق آن خواهد بود.
ماده 13
محدودیتها و استثنائات
اعضا محدودیتها یا استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری نسبت به برخی موارد خاص که با استفاده معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه‌ای نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد، می‌توانند برقرار کنند.
ماده 14
حمایت از اجرا‌کنندگان، تولید‌کنندگان آثار صوتی
و سازمانهای پخش‌کننده
1- اجرا کنندگان در خصوص ضبط اجرای خود در یک اثر صوتی از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد جلوگیری کنند: ضبط اجرای ضبط نشده آن‌ها و تکثیر چنین ضبطی. اجرا‌کنندگان همچنین از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد، جلوگیری کنند: پخش از طریق وسایل بی‌سیم و پخش اجرای زنده آنان برای عموم.
2- تولید‌کنندگان آثار صوتی از این حق برخوردار خواهند بود که تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم آثار صوتی خود را اجازه داده یا از آن جلوگیری کنند.
3- سازمانهای پخش‌کننده از این حق برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد، جلوگیری کنند: ضبط، تکثیر برنامه‌های ضبط‌شده و پخش مجدد برنامه‌ها از طریق وسایل بی‌سیم و همین‌طور پخش‌ برنامه‌های تلویزیونی به همین طریق برای عموم. در مواردی که اعضا چنین حقوقی را به سازمانهای پخش کننده اعطا نکنند، به مالکان دارای حق‌ نسخه‌‌برداری از موضوع پخش، این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون برن (1971) از اعمال فوق‌ جلوگیری کنند.
4- مقررات ماده 11 در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، با تغییرات لازم، در مورد تولید‌کنندگان آثار صوتی و سایر دارندگان حق در مورد آثار صوتی به نحو مقرر در قوانین یک عضو، قابل اعمال خواهد بود. چنانچه در 15 آوریل 1994، یک عضو از روش [خاصی] برای پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتی استفاده کند می‌تواند این روش را حفظ نماید، مشروط بر اینکه اجاره‌ تجاری آثار صوتی به حقوق انحصاری دارندگان حق برای تکثیر لطمه‌ای مهم وارد نیاورد. 
5- مدت حمایتی که در موافقت‌نامه حاضر برای اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان آثار صوتی پیش‌بینی شده، حداقل تا پایان دوره 50 سال‌های که از انتهای سال ضبط یا اجرا محاسبه می‌شود، ادامه خواهد داشت. مدت حمایت اعطایی طبق بند 3، حداقل 20 سال پس از پایان سال پخش ادامه خواهد داشت.
6- هر عضو می‌تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبق بندهای 1، 2 و 3، شرایط، محدودیتها، استثنائات و قید و شرط‌هایی را در آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است مقرر دارد. البته مقررات ماده 18 کنوانسیون برن(1971) نیز با تغییرات لازم، ناظر بر حقوق اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان آثار صوتی در مورد این آثار خواهد بود.
بخش 2: علائم تجاری
ماده 15
موضوع قابل حمایت
1- هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های  دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علائمی، بویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همین‌طور هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به‌عنوان علائم تجاری خواهند بود. در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالاها یا خدمات مربوط را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم ازلحاظ بصری قابل مشاهده باشند.
2- بدیهی است بند 1 مانع یک عضو از عدم ثبت یک علامت تجاری بنا به جهات دیگر نخواهد بود، مشروط بر اینکه این جهات به مقررات کنوانسیون پاریس (1967) خدشه‌ای وارد نیاورد.
3- اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک درخواست را نمی‌توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه ساله پس از تاریخ  تقاضا، صورت نگرفته است.
4- ماهیت کالاها یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آن به کار رود به هیچ‌وجه مانعی برای ثبت علامت تجاری مزبور محسوب نمی‌شود.
5- اعضا هر علامت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول را جهت قبول دادخواستهای لغو ثبت در نظر خواهندگرفت. به علاوه، اعضا می‌توانند فرصتی را برای اعتراض به  [درخواست] ثبت علامت تجاری اعطا کنند.
ماده 16
حقوق اعطایی
1- مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت‌ مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است، استفاده می‌کنند، مشروط بر اینکه چنین استفاده‌ای احتمالاً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به هیچ‌یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان [اعطای] حقوقی که برای اعضا بر مبنای استفاده ایجاد می‌شود، تأثیر خواهد نهاد.
2- ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس(1967) با تغییرات لازم، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه، اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهی‌ای که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.
3- ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس (1967) با تغییرات لازم، در مورد کالاها یا خدماتی که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن‌ها به ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشاندهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان بیند.
ماده 17
استثنائات
اعضا می‌توانند استثنائات محدودی، مانند استفاده درست از واژ‌ه‌های توصیفی، را درمورد حقوق اعطایی یک علامت تجاری قائل گردند، مشروط بر اینکه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود.
ماده 18
مدت حمایت
ثبت اولیه و هر تجدید ثبت علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاری را می‌توان به طور نامحدود تجدید کرد.
ماده 19
شرط استفاده
1- اگر استفاده [از علامت تجاری] برای استمرار ثبت لازم باشد این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر اینکه مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده‌ای ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده مالک علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد به عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
2- هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند، چنین استفاده‌ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به منظور استمرار در ثبت تلقی خواهد شد.
ماده 20
سایر شرایط
استفاده از علامت تجاری در جریان تجارت، به علت وجود شرایط خاصی مانند استفاده در کنار علامت تجاری دیگر، استفاده به شکلی خاص یا استفاده به طریقی نامناسب برای تشخیص کالاها یا خدمات یک فعالیت از کالاها یا خدمات فعالیت‌های  دیگر، به‌گونه‌ای غیرموجه با مشکل مواجه نخواهد شد. این امر مانع از اجرای شرطی نخواهد شد که استفاده از علامت تجاری مشخص کننده فعالیت تولید‌کنندة کالاها یا خدمات را همراه، ولی بدون مرتبط ساختن آن علامت، با علامت تجاری متمایز کننده کالاها یا خدمات ویژه مورد بحث آن فعالیت، مقرر می‌دارد.
ماده 21
اعطای پروانه و واگذاری
اعضا می‌توانند شرایطی را برای اعطای پروانه و واگذاری علائم تجاری تعیین کنند. بدیهی است که اعطای پروانه اجباری برای علائم تجاری مجاز نخواهد بود و مالک علامت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب و کاری که این علامت تجاری به آن مربوط می‌شود، واگذار کند.
بخش 3: علائم جغرافیایی
ماده 22
حمایت از علائم جغرافیایی
1- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، علائم جغرافیایی علائمی هستند که مشخص می‌سازند مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه‌ای در قلمروی مزبور است، مشروط بر اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً‌ قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.
2- در خصوص علائم جغرافیایی، اعضا وسایلی حقوقی برای طرف‌های ذی‌نفع فراهم خواهند کرد تا از اقدامات [زیر] جلوگیری به عمل آورند:
(الف) استفاده از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث منطقه جغرافیایی دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده، به گونه‌‍‌ای که عموم را در مورد مبدأ جغرافیایی این کالا گمراه سازد.
(ب) هرگونه استفاده‌ای که رقابت غیر منصفانه به معنای ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس (1967) محسوب شود.
3- چنانچه قوانین یک عضو اجازه دهد یا طرف ذی‌نفع درخواست کند، این عضو برحسب مورد، از ثبت علامت تجاری که شامل یا در برگیرنده علامت جغرافیایی برای کالاهایی بوده که مبدأ آن‌ها قلمروی تعیین شده نباشد، خودداری خواهد کرد یا چنین ثبتی را ابطال خواهد نمود، مشروط بر اینکه استفاده از علامت مزبور در علامت تجاری چنین کالاهایی در قلمروی آن عضو دارای چنان ماهیتی باشد که عموم را در مورد مبدأ واقعی گمراه سازد.
4- حمایت در چارچوب بندهای 1، 2 و 3  قابل اعمال علیه آن علامت جغرافیایی هم خواهد بود که به رغم انطباق لفظی یا ظاهری با قلمرو، منطقه یا محلی که مبدأ کالاست، به عموم به دروغ اعلام کند که مبدأ آن کالا قلمروی دیگری است.
ماده 23
حمایت اضافی در مورد علائم جغرافیایی شراب و عرق
1- هر عضو برای طرف‌های ذی‌نفع وسایلی حقوقی فراهم خواهد کرد تا از کاربرد یک علامت جغرافیایی مشخص‌کنندة شراب، برای شرابی که مبدأ آن محل تعیین شده در علامت جغرافیایی مورد بحث نبوده یا یک علامت جغرافیایی مشخص کنندة عرق برای عرقی که مبدأ آن محل تعیین شده در علامت جغرافیایی مورد نظر نباشد، جلوگیری به‌عمل آورند، حتی اگر مبدأ واقعی کالا مشخص شده باشد یا علامت جغرافیایی به صورت ترجمه به کار رود یا با کلماتی چون«قسم»، «نوع»، «جور»، «شبیه»، یا مانند آن‌ها همراه باشد.  
2- از ثبت یک علامت تجاری برای شراب که شامل یا در برگیرنده علامت جغرافیایی مشخص کنندة شراب یا برای عرق که شامل یا دربرگیرنده علامت جغرافیایی مشخص‌کنندة ‌عرق باشد، در خصوص شراب یا عرقی که فاقد چنین مبدأیی است برحسب مورد خودداری یا چنین ثبتی ابطال خواهد شد، مشروط بر اینکه قوانین یک عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته یا طرف ذی‌نفع انجام آن‌ها را درخواست نموده باشد.
3- در خصوص علائم جغرافیایی همنام در مورد شراب، برای هر علامت حمایتهایی با رعایت مقررات بند 4 ماده 22 فوق به عمل خواهد آمد. هر عضو برای متمایز ساختن علائم همنام مورد بحث از یکدیگر، با در نظر گرفتن لزوم تضمین رفتار عادلانه در مورد تولید‌کنندگان ذی‌ربط و جلوگیری از گمراه شدن مصرف‌کنندگان، شرایط عملی را تعیین خواهد کرد.
4- به منظور تسهیل حمایت از علائم جغرافیایی در مورد شراب، در «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» مذاکراتی در خصوص ایجاد نظامی چند‌جانبه برای اطلاع و ثبت علائم جغرافیایی شایسته حمایت، در قلمروی اعضای شرکت‌کننده در نظام مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 24
مذاکرات بین‌المللی؛ استثنائات
1- اعضا موافقت می‌کنند که به منظور افزایش حمایت از یکایک علائم جغرافیایی موضوع ماده 23، مذاکراتی را آغاز کنند. یک عضو نمی‌تواند به استناد مقررات بندهای 4 تا 8 زیر، از انجام مذاکرات یا انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه خودداری ورزد. در چارچوب این مذاکرات، اعضا برای بررسی اجرای مستمر این مقررات در مورد هریک از علائم جغرافیایی که استفاده از آن‌ها موضوع چنین مذاکراتی می‌باشد، آماده خواهند بود.
2- «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای مقررات این بخش را تحت بررسی قرار خواهد داد؛ نخستین بررسی ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت. می‌توان نظر شورا را نسبت به هر موضوع مؤثر بر رعایت تعهدات مذکور در این مقررات جلب کرد که چنانچه امکان یافتن راه حلی رضایت بخش برای آن از طریق مشورتهای دو‌جانبه یا جمعی میان اعضای ذی‌ربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست یک عضو، شورا درباره این موضوع با آن عضو یا اعضا مشورت کند. شورا اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای تسهیل اجرا و پیشبرد اهداف این بخش درباره آن‌ها توافق صورت گیرد.
3- در اجرای این بخش یک عضو از حمایت خود از آن دسته علائم جغرافیائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت در قلمرویش وجود داشتند، نخواهد کاست.
4- هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک علامت جغرافیایی خاص عضو دیگر که مشخص‌کنندة شراب، در رابطه با کالاها یا خدمات هریک از اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش می‌باشد و این اتباع یا اشخاص از علامت جغرافیایی مزبور در مورد کالاها یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو(الف) حداقل 10 سال قبل از 15 آوریل 1994یا (ب) قبل از این تاریخ با حسن نیت و به طور مستمر استفاده کرده‌اند، جلوگیری نماید.
5- چنانچه علامت تجاری، با حسن نیت به کار رفته یا ثبت شده باشد یا در مواردی که با استفاده توأم با حسن نیت، حقوقی نسبت به یک علامت تجاری(الف) قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن عضو به نحو مقرر در قسمت 6 یا (ب) قبل از حمایت از علامت جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل شده باشد، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه‌ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک علامت تجاری یا حق استفاده از یک علامت تجاری بر این پایه که این علامت تجاری عین یک علامت جغرافیایی است یا با آن تشابه دارد وارد نخواهد ساخت.
6- هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که مقررات خود در مورد یک علامت جغرافیایی هر عضو دیگر را نسبت به کالاها یا خدماتی که علامت مربوط در مورد آن‌ها همان واژه مرسوم در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کالاها یا خدماتی در قلمروی آن عضو است، اعمال کند. هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که مقررات خود را در مورد علامت جغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصولات مو[انگور] که برای آن‌ها علامت مربوط همان اسم معمول برای انواع انگور موجود در قلمروی آن عضو است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت اعمال کند.
7- هر عضو می‌تواند مقرر دارد که هر درخواستی در چارچوب این بخش در ارتباط با استفاده از یک علامت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از علامت مورد حمایت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شد یا پس از تاریخ ثبت این علامت تجاری در قلمروی آن عضو تسلیم گردد، مشروط بر اینکه اگر این تاریخ زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء از این علامت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده است، علامت تجاری مزبور تا آن تاریخ منتشر شده و علامت جغرافیایی با سوء نیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد.
8- مقررات این بخش به حق هیچ شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در تجارت به هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردی که این نام به طریقی مورد استفاده قرار گیرد که سبب گمراهی عموم شود.
9- طبق موافقت‌نامه حاضر تعهدی وجود ندارد که از آن دسته از علائم جغرافیایی حمایت به عمل آید که در کشور مبدأ خود حمایت نمی‌شوند یا به حمایت از آن‌ها پایان داده شده است و یا در این کشور منسوخ شده‌اند.
بخش4: طرحهای صنعتی
ماده 25
شرایط حمایت
1- اعضا برای حمایت از آن دسته از طرحهای صنعتی که مستقلاً تهیه شده و جنبه تازه یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضا می‌توانند مقرر دارند که اگر طرح‌هایی با طرحهای شناخته شده یا مجمو‌عه‌ای از ویژگی‌های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرحهای تازه یا اصیل تلقی نشوند. اعضا می‌توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح‌هایی نشود که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
2- هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمین حمایت از طرحهای منسوجات، خصوصاً در مورد هزینه، بررسی یا انتشار، لطمه‌ای نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد نیاورد. اعضا مخیر خواهند بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی یا قانون مربوط به حق نسخه‌‌برداری به این تعهد عمل کنند.

ماده 26
حمایت
1- مالک یک طرح صنعتی مورد حمایت از این حق برخوردار خواهد بود که چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را کسب نکنند مانع آن‌ها از ساخت، فروش یا ورود اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرحی گردد که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح مورد حمایت می‌باشد، مشروط بر اینکه این اعمال برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشند.
2- اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرحهای صنعتی قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از طرحهای صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک طرح مورد حمایت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد.
3- مدت حمایت حداقل 10 سال خواهد بود.
بخش 5: حق ثبت اختراع
ماده 27
موضوع قابل ثبت
1- با رعایت مقررات بندهای 2 و 3 زیر، حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرآیندها، در تمام رشته‌های فنآوری  وجود دارد، مشروط بر اینکه این اختراعات تازه و  متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند . با رعایت بند 4 ماده 65، بند 8ماده 70 و بند 3 این ماده، ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض ازلحاظ محل اختراع، رشته فنآوری  و اینکه محصولات وارد شده‌اند یا در محل تولید شده‌اند، وجود خواهد داشت.
2- اعضا می‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آن‌ها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط‌زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنائی صرفاً به خاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده‌ای را منع کرده است.
3- اعضا همچنین می‌توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:
(الف) روش‌های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان؛
(ب) گیاهان و حیوانات غیر از میکرو ارگانیسمها، و فرآیندهای اساساً بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غیر از فرآیندهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک. البته اعضا برای حمایت از گونه‌های گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آن‌ها ترتیباتی مقرر خواهند داشت. مفاد این شق چهار سال پس از تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده 28
حقوق اعطایی
1- ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:
(الف)  در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالک اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد‌کردن  این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل آورد.
(ب) در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همین‌طور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردکردن دست کم‌ محصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می‌آید، جلوگیری به عمل آورد.
2- مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده ازطریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود.
ماده 29
شرایط در مورد متقاضیان ثبت اختراع
1- اعضا درخواست خواهند کرد که متقاضی ثبت، اختراع را به‌گونه‌ای افشا سازد که پیاده کردن اختراع برای یک استادکار ماهر به قدر کافی روشن و کامل باشد. اعضا همچنین می‌توانند از متقاضی بخواهند که بهترین طریق پیاده کردن اختراع را در حدی توضیح دهد که مخترع در تاریخ تشکیل پرونده یا در صورت مطرح شدن تقدم، در تاریخ درخواستی که مقدم است از آن آگاهی یافته است.
2- اعضا می‌توانند از متقاضی ثبت بخواهند اطلاعاتی را در خصوص درخواست‌های خارجی خود و حقوق دریافتی از خارج ارائه نماید.
ماده 30
استثنائات حقوق اعطایی
اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد.
ماده 31
استفاده‌های دیگر بدون کسب اجازه از دارنده حق
در مواردی که قانون یک عضو اجازه استفاده‌های دیگر ، از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق می‌دهد، مقررات زیر رعایت خواهند شد:
(الف) اجازه چنین استفاده‌ای برحسب استحقاق هر مورد بررسی خواهد شد؛ 
(ب) این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می‌شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده، تلاشهایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاشها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد. در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده وجود دارد یا در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، یک عضو می‌‌تواند از الزام یاد شده چشم‌پوشی نماید. با وجود این در وضعیت‌های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد، از این موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، چنانچه دولت یا طرف قرارداد بدون تلاش برای به دست آوردن اختراع ثبت شده بدانند یا دلایل قابل ارائه‌ای داشته باشند که بدانند اختراع ثبت شده معتبری مورد استفاده دولت است یا خواهد بود یا برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛
(ج) دامنه و مدت چنین استفاده‌ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است و در مورد فناوری نیمه‌ هادی‌ها فقط برای استفاده عمومی غیر‌تجاری یا برای جبران عملی خواهد بود که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد‌رقابتی تشخیص داده شده است؛
(د) چنین استفاده‌ای غیر انحصاری خواهد بود؛
(هـ) چنین استفاده‌ای غیر قابل واگذاری است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا شهرت تجاری که از این استفاده بهره‌مند می‌شود؛
(و) چنین استفاده‌ای غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهندة این استفاده باشد؛
(ز) اجازه چنین استفاده‌ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده‌ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذی‌صلاح، به مجرد درخواست این مورد، اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید؛
(ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه، به دارنده حق، پرداخت کافی بر حسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهدگرفت؛
(ط) اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین است

/ 0 نظر / 378 بازدید